No.4 SBD: 46
Điểm bình chọn: 191
SBD: 42
Điểm bình chọn: 570
SBD: 38
Điểm bình chọn: 624
SBD: 61
Điểm bình chọn: 358
No.5 SBD: 40
Điểm bình chọn: 79
No.6 SBD: 39
Điểm bình chọn: 66
No.7 SBD: 53
Điểm bình chọn: 55
No.8 SBD: 57
Điểm bình chọn: 54
No.9 SBD: 48
Điểm bình chọn: 42
No.10 SBD: 49
Điểm bình chọn: 29
No.11 SBD: 51
Điểm bình chọn: 23
No.12 SBD: 33
Điểm bình chọn: 21
No.13 SBD: 43
Điểm bình chọn: 20
No.14 SBD: 82
Điểm bình chọn: 19
No.15 SBD: 41
Điểm bình chọn: 19
No.16 SBD: 80
Điểm bình chọn: 15
No.17 SBD: 69
Điểm bình chọn: 13
No.18 SBD: 66
Điểm bình chọn: 12
No.19 SBD: 65
Điểm bình chọn: 11
No.20 SBD: 50
Điểm bình chọn: 5
No.21 SBD: 59
Điểm bình chọn: 5
No.22 SBD: 34
Điểm bình chọn: 4
No.23 SBD: 72
Điểm bình chọn: 4
No.24 SBD: 36
Điểm bình chọn: 2
No.25 SBD: 37
Điểm bình chọn: 1
No.26 SBD: 60
Điểm bình chọn: 1
No.27 SBD: 45
Điểm bình chọn: 1
No.28 SBD: 44
Điểm bình chọn: 1
No.29 SBD: 56
Điểm bình chọn: 1
No.30 SBD: 58
Điểm bình chọn: 1
No.31 SBD: 52
Điểm bình chọn: 1

BAN GIÁM KHẢO